Paraiškos ir jų priedai priimami iki 2023 m. birželio 19 d. (imtinai) užpildant internetinę formą:

Paraiškos ir jų priedai priimami iki 2023 m. birželio 19 d. (imtinai) užpildant internetinę formą:

Parodos (projekto) rengimo galerijoje „arka“ 2024 m. sąlygos

Galerija „Arka“ kviečia visų sričių menininkus, parodų kuratorius, projektų vadovus iki 2023 m. birželio 19 d. teikti online paraiškas 2024 m. parodų (projektų) rengimui Lietuvos dailininkų sąjungos ir galerijos kūrybinei programai „Meno kūrėjų organizacijų strateginis finansavimas“ (MKO).

Teikiant paraišką reikia užpildyti paraiškos formą google docs sistemoje, pridėti privalomą priedą – 1 PDF failą (ne didesnį kaip 10 MB), kurį sudaro:

 1. parodos / projekto aprašymas;
 2. menininko ir / ar kuratoriaus kūrybinės veiklos aprašas;
 3. siūlomos parodos vaizdinė medžiaga (kūrinių nuotraukos, eskizai, vizualizacijos, brėžiniai ir kt.). Paraiškos be siūlomos būsimos parodos / projekto vizualinės medžiagos nebus svarstomos.

PRIMENAME, kad teisę rengti parodą ar projektą galerijoje turi tik pilnai savo narystę apmokėję dailininkai, taip pat iš anksčiau įsiskolinimų neturintys nariai. Tinkamai pateiktos paraiškos bus vertinamos LDS parodų komitete (numatomas komiteto posėdis – 2023 06 27-30 dienomis), svarstomos LDS Tarybos meno ir parodų komitete, tvirtinamos LDS Taryboje. Apie vertinimo rezultatus VISUS paraiškovus asmeniškai informuos galerijų darbuotojai.

Projektų ir parodų vertinimo kriterijai:

 1. Projekto atitiktis LDS MKO misijai, strategijai ir LDS parodų rengimo nuostatoms;
 2. Aukšta parodos / projekto meninė ir kultūrinė vertė;
 3. Parodos / projekto idėja pagrįsta ir argumentuota, originali ir aktuali;
 4. Projektą / parodą vykdo ar jame dalyvauja srities profesionalai (menininkai, kuratoriai, kiti komandos nariai);
 5. Ankstesnės menininko ir / ar kuratoriaus kūrybinės veiklos rezultatai;
 6. Projektas/ paroda turi papildomą finansavimą.

Galerijos įsipareigojimai į programą įtrauktoms parodoms:

 • Parodinė erdvė ir jos eksploatavimas parodos laikotarpiu suteikiama nemokamai;
 • Suteikiamas bazinis parodos rengimo paslaugų paketas: viešinimo kampanijos sukūrimas ir vykdymas įvairiais viešinimo kanalais Lietuvoje ir esant galimybei ir poreikiui, užsienyje; komunikacija įvairiais parodos rengimo klausimais, konsultacijos rengiant ekspoziciją; pagrindinių medžiagų ir priemonių tipinės ekspozicijos instaliavimui suteikimas; parodos veikimo užtikrinimas ir sauga galerijos darbo laiku; parodos pristatymo ar kitų susijusių renginių organizavimas; menininko atstovavimas; spaudos išlaidos (informaciniai tekstai lankytojams, afiša ar kt. ); standartinis švaros, tvarkos palaikymas, tvarkinga apšvietimo sistema, ekspozicinių erdvių sutvarkymas prieš parodą ir po jos; bendradarbiavimas su kuratoriais / parodų organizatoriais rengiant komunikacijos ir informacinius tekstus.
 • Tipinės instaliavimo ir techninės paslaugos;
 • Galerijos turimo technologinio (garso ir vaizdo įranga) ir ekspozicinio (stovai, postamentai ir kt.) inventoriaus suteikimas;
 • Konkrečios viso paslaugų paketo sąlygos su galerijos administracija aptariamos kiekvienu atveju atskirai:
  • Kūrinių pardavimo sąlygos parodos metu;
  • Kūrinių pardavimo sąlygos po parodos;
  • Papildomi ekspozicinių plotų parengimo darbai;
  • Kūrinių transportavimas ir logistika;
  • Kūrinių sandėliavimas;
  • Profesionalus parodos dokumentavimas ir post-produkcijos rengimas;
  • Papildomos reklamos ir viešinimo organizavimas ir pan.;
  • Kitos sąlygos.
 • Rekomenduojama parodos trukmė – 4-rios savaitės (jei galerijos erdvėse nenumatyti strateginiai LDS, galerijos arba kiti renginiai);

Prioritetai teikiami šiems projektams ir parodoms:

 1. Tęstiniams projektams;
 2. Tarptautiniams projektams (tarptautinių mainų programoms);
 3. Projektams, skatinantiems jaunųjų menininkų kūrybą (grupinėms jaunųjų menininkų parodoms ir projektams);
 4. Konceptualioms kuratorinėms parodoms, įvairiems kultūros tyrimams;
 5. Pripažintų menininkų jubiliejinėms parodoms (tačiau vertinami ir kiti kriterijai);
 6. Kitų fondų, Europos sąjungos finansuojamiems projektams;
 7. Kruopščiai ir atsakingai pateiktoms paraiškoms, kai išryškintas ir aiškus parodos turinys, numatytos papildomos projekto veiklos, kai paroda turi išplėtotas sklaidos galimybes.

SVARBU. Jeigu pretenduojate rengti parodą / projektą kartu su galerija „Arka“ atskiram finansavimui gauti (kitoms Kultūros tarybos ir kitų šaltinių finansuojamoms programoms) pirmiausia susisiekite su galerijos administracija dėl projekto paraiškos rengimo ir projekto įtraukimo į galerijos programą galimybių.

Rokas Janusonis „Ratu“. 7-oji Vilniaus keramikos meno bienalė. Nuotr. V. Antanavičiūtė

Mato Drukteinio instaliacijos „Labirintas“ fragmentas. Nuotr. Giedrius Akelis.

PARAIŠKOS FORMA PILDOMA ONLINE

Būtinas paraiškos priedas (1 PDF failas iki 10 MB), kurį sudaro:

 • Trumpas parodos / projekto aprašymas (koncepcija, idėja, dalyviai, kuratoriai ir pan.) – iki 1 psl.;
 • Trumpa menininko / projekto vadovo / kuratoriaus CV;
 • Būsimos parodos / projekto vizualinė medžiaga (numatomų eksponuoti kūrinių nuotraukos, eskizai, vizualizacijos, brėžiniai, preliminarus ekspozicijos planas ir kt.)

Pastaba: Paraiškoje neteikti vizualios informacijos iš ankstesnių parodų. Taip pat neteikti informacijos apie kūrinius, kurie neplanuojami rodyti būsimoje parodoje.

PASTABOS

 • Nebus svarstomos paraiškos, pateiktos ne nurodytu būdu, pateiktos po paraiškų teikimo termino bei be siūlomos parodos / projekto vizualinės medžiagos.
 • LDS nariai, neturintys galimybės pateikti paraiškas online, turėtų susisiekti su galerijos darbuotojais ir suderinti paraiškos pateikimo būdus ir galimybes.
 • Fiziniai ir juridiniai asmenys, nepriklausantys LDS turi sumokėti derybų būdu šalių sutarimu nuspręsto dydžio parodos rengimo paketo paslaugų kainą, nebent LDS Taryba posėdžio metu nuspręstų kitaip.
 • Susijusius dokumentus rasite čia: http://www.ldsajunga.lt/Dokumentai

Daugiau informacijos:

Galerija “Arka” (Aušros Vartų g. 7, Vilnius): vadovė Evelina Januškaitė, evelina@arkagalerija.lt, +370 5 2121319, +370 687 83715

Paraiškos ir jų priedai priimami iki 2023 m. birželio 19 d.

Scenografijos paroda Teatro navigacija „Kas ten“ Nuotr. Giedrius Akelis.

Julija Pociute. „Momentinio ryšio paminklai“ bendradarbiaujant su Common Ground menininkais. Nuotr. Lukas Mykolaitis.