XII tarptautinė tekstilės miniatiūrų bienalė „Vizitinė kortelė / Visiting card“

Tai – kas dvejus metus rengiamas tarptautinis šiuolaikinį tekstilės meną reflektuojantis projektas. 2021 m. bienalė dedikuojama vizitinės kortelės kaip mažo formato menininko atpažįstamumo ženklo naratyvui, pristatančiam specifinį autorinį braižą, įvaldytą techniką ar kūryba tyrinėjamas temas, kurios formuoja menininko identitetą.

Sąvoką „vizitinė kortelė“ dažnai vartojame norėdami metaforiškai apibūdinti išskirtinius konkrečios tautybės bruožus ar istorinio įvykio ženklus. Ši tęstinė paroda, plėtojanti lietuvių bendradarbiavimą su kitų šalių menininkais, tai galimybė apie autorius ir jų atstovaujamas šalis sužinoti daugiau, paskatinti menininkus kurti ne tik savo, bet ir kitos šalies (kad ir Lietuvos) vizitinę kortelę, į kurią parodos dalyviams siūloma žvelgti įvairiais pjūviais – istoriniu, ideologiniu, socialiniu, meniniu, nagrinėti ne tik asmeninių patirčių, bet ir atminties tematiką. Standartinio dydžio kortelė, kurioje glaustai perteikiama informacija, šiandien dažniausiai tarnauja apsikeitimui kontaktais. Tačiau kortelės istorija kupina keistų ritualų, jos funkcija nuo atsiradimo XVII a. Europoje nuolat kito. Etiketo sukaustytame XIX a. aukštuomenės gyvenime ji funkcionavo kaip kvietimas šokiui, vizito ar dalykinio susitikimo inicijavimas, priedas prie dovanos ar gėlių puokštės. Išlikę kortelės pavadinimai – business card ar visiting card – slepia istorijos etapus, kai kortelė atliko verslininką pristatantį ar vizito prašančiojo vaidmenį. Pradžioje kortelės buvo rankų darbo, nuo XVIII a. pradėtos spausdinti masiniu būdu. XX a. pradžioje nustatytas dydžio standartas – vienos cigaretės ilgio ir septynių cigarečių pločio formatas, nes kortelės laikytos tabako pakuotėse. Šiuolaikinės technologijos padarė vizitinę kortelė kasdienybės atributu, jai atlikti naudojama įvairios technologijos.

Paroda rengiama atviro kvietimo principu. Medžiagos, atlikimo technikos, raiškos maniera neribojami.

Paroda planuojama 2021 m. spalio – lapkričio mėn.

Atrenkant kūrinius parodai bus atsižvelgiama į penkis pagrindinius kriterijus:

 1. atitiktį tematikai – kurti ir alternatyvų savęs (šalies, kito) vizualų pristatymą, tarsi atvirlaiškį, dokumentą ir interpretaciją prisistatymo tematika;
 2. idėjos originalumą ir aktualumą šiandienos kontekste;
 3. technologijos įvaldymą;
 4. kūrinio atlikimo kokybę;
 5. kūriniai turi atitikti standartinius tekstilės miniatiūros parametrus (20×20 cm). Galima rinktis ne tik dvimatį, bet ir trimatį vaizdą, naudoti įvairias medžiagas, įrašus ir atpažinimo ženklus.

Papildomos konkurso nuostatos:

 • Vienas autorius gali siūlyti ne daugiau kaip 1 tekstilės kūrinį ar kompoziciją.
 • Konkursui siūlomi kūriniai, kurie nebuvo eksponuojami kitose konkursinėse parodose, publikuoti kataloguose.
 • Negali būti pateikti studijų kursiniai darbai ar jų kopijos.
 • Paraiška užpildoma elektroniniu būdu. Atrankai pateikiamos tekstilės kūrinio skaitmeninės nuotraukos ne didesnės kaip 2Mb dydžio.
 • Svarstomos tik elektroninės paraiškos, užpildytos forma šioje nuorodoje: https://forms.gle/5oq76ehnWrZu5RpY8
 • Paraiškos priimamos iki 2021 m. rugpjūčio 20 d.

 

Kilus papildomiems klausimams kreiptis: info@arkagalerija.lt arba +37052121319

Alevita Ščepanova, Edita Sabockytė – Skudienė „Herbariumas / Herbarium“, 2019. Nuotrauka: Giedrius Akelis. Iš XI-osios tarptautinės tekstilės miniatiūrų bienalės „Matmuo / Measure“.

Krisine Kligina „Šaknys / Roots“, 2019. Nuotrauka: Giedrius Akelis. Iš XI-osios tarptautinės tekstilės miniatiūrų bienalės „Matmuo / Measure“.

Rolands Krutovs „Sukurti iš to paties / Created from the same matter“, 2019. Nuotrauka: Giedrius Akelis. Iš XI-osios tarptautinės tekstilės miniatiūrų bienalės „Matmuo / Measure“.

This is an international project reflecting contemporary textile art, organized every two years. The 2021 biennial is dedicated to the narrative of a visiting card as a small-format artist’s recognition mark, presenting a specific author’s style, mastered technique, or the creative exploration of themes that shape the artist’s identity.

We often use the term “visiting card” to metaphorically describe the distinctive features of a particular nationality or signs of a historical event. This continuous exhibition, which develops Lithuanian cooperation with artists from other countries, is an opportunity to learn more about the authors and the countries they represent, to encourage artists to create a visiting card not only of their own but also of another country (including Lithuania), which the participants are offered to look at from various angles – historical, ideological, social, artistic – and to examine not only the themes of personal experiences but also of memory. A standard-sized card that briefly conveys information today is mostly used for exchanging contacts. However, the history of the card is full of strange rituals, its function has been constantly changing since its appearance in seventeenth-century Europe. In the etiquette of the nineteenth-century nobility, it functioned as an invitation to dance, initiating a visit or a business meeting, an addition to a gift or a bouquet of flowers. The surviving names of the card – business card or visiting card – conceal the stages of history when the card played the role of presenting the entrepreneur or requesting a visit. In the beginning, the cards were handmade, and from the 18th century onwards, mass printing began. The size standard set in the early 20th century was the format of one cigarette’s length and seven cigarettes’ width, as the cards were stored in tobacco packaging. Modern technology has made a visiting card an attribute of everyday life, and a variety of technologies are used to produce it.

The exhibition is organized on the principle of open invitation. Materials, execution techniques, manner of expression are not restricted.

The exhibition is planned for 2021 October – November.

Five main criteria will be considered when selecting works for the exhibition:

 1. compliance with the theme – to create an alternative visual presentation of oneself (country, other), as if a postcard, a document, and an interpretation on the topic of the presentation;
 2. the originality and relevance of the idea in today’s context;
 3. mastery of technology;
 4. the quality of the execution of the work;
 5. the work must comply with the standard parameters of textile miniature (20 × 20 cm). Not only two- dimensional, but also three-dimensional images may be chosen, a variety of materials, records, and identification marks may be used.

Additional provisions of the competition:

 • One author may propose no more than 1 textile work or composition.
 • Works offered for the competition must not have been exhibited in other competition exhibitions or published in catalogs.
 • University works or their copies may not be submitted.
 • The application is completed electronically. Digital photographs of a textile work not exceeding 2 MB in size shall be submitted for selection.
 • Only electronic applications submitted in the following form will be considered: https://forms.gle/5oq76ehnWrZu5RpY8
 • Applications are accepted until 20 August 2021.

 

If you have additional questions, please contact: info@arkagalerija.lt or +37052121319