KLOUNADA | CLOWNERY

Autorė | Artist: Meda Norbutaitė
Kuratorė | Curator: Evelina Januškaitė
Architektūra | Architect: Paulius Rukas
Dizainas / Graphic design: Gytis Skudžinskas
Remia | Supports: Sumanios idėjos, Lietuvos dailininkų sąjunga
Laikas | Exhibition time: 2024 03 28 – 04 28
Atidarymas | Opening: kovo 28 d., ketvirtadienį, 18-21 val. | 28th March, Thursday, 6-9 PM
Kūrybos pristatymas | Artist talk: kovo 28 d., ketvirtadienį, 19 val. | 28th March, Thursday, 7 PM

Paroda „Klounada“ jungia du kūrybinius ciklus, kurie vaizdą permąsto kaip universalią kalbą. Pasitelkdama ironiškus, kiek groteskiškus kūrinių veikėjų pavidalus, menininkė kvestionuoja šiuolaikinės visuomenės socialines temas – baimes, lūkesčius, pavydą, savikritikos stoką ar jos perteklių, prisitaikymą ar puikybę. Parodoje pristatoma ne tik tapyba, tačiau ir instaliatyviais tūriais virstantys piešiniai, įkūnijantys ir iškūnijantys kūrybinį procesą, kuris skverbiasi į patyrimą ir kursto apnuogintos tikrovės formas.

Klouno sąvoka įgavusi kiek neigiamą konotaciją, dažnai reiškiančią ką nors pašiepiamo ar net baugiai juokingo. Tačiau Medos Norbutaitės kūriniuose šis personažas išsiskleidžia kaip kiekvieno mūsų atspindys, savotiškas mimas, kuris neturi tapatybės, bet gali suvaidinti begalę vaidmenų. Pasirinkdama humorą kaip kūrybinį išeities tašką, autorė svarsto įsitempusios, skirtingomis kaukėmis besidengiančios šių laikų asmenybės dilemas, kurios kartais primena beatodairišką klounadą.

Šiandien, kai socialinės medijos atveria kone beribes komunikacijos, ryšių ir žmogiškųjų sąveikų galimybes, o atvaizdai plūsta iš visų pusių ir tvindo kiekvieno mūsų pasaulėžiūrą, Medos Norbutaitės klounada tampa savitu pleištu išsivaduoti iš kaustančių rėmų, suvaržymų ir paprasčiausiai pasijuokti iš savęs. Paroda pateikia žmogiškų emocijų spektrą, leidžia atpažinti ir pabudinti savyje klouną, kuris gali reflektuoti, atsiverti, kritikuoti, nebijoti, mylėti, žaisti, klysti, vėl bandyti. Atpažįstamais simboliais pasidabinę personažai į kūrinius atklysta iš vaikystės, gyvenimo, meno lauko, pasakų ar animacinių filmų. Paveikslais įkūnijami klounai, beždžionės ir princesės dirgina, jaudina, žadina žvilgsnio geismą ir kviečia žiūrovą diskutuoti apie nusistovėjusias visuomenės normas ir jų kaitą.

Pristatomi kūriniai ne tik meta iššūkį socialinei tikrovei, bet ir provokuoja kanono, o tai yra, įsitvirtinusios tradicijos permąstymą. Greta „Klounados“ serijos eksponuojama jos tąsa – dekanonizacijos sampratai skirta naujausia tapybos darbų kolekcija, re-aktyvuojanti ir atpažįstamumą keičianti kažkuo asmenišku ir netikėtu.

***
Atidarymo renginio metu gali būti fotografuojama ir filmuojama. Dalyvaudami renginyje jūs sutinkate, kad jūsų atvaizdas gali būti publikuojamas galerijos sklaidos kanalais parodos viešinimo tikslais.

Paroda yra Lietuvos dailininkų sąjungos ir galerijos „Arka” kūrybinės programos dalis. Organizacijos strateginę veiklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

The exhibition „Clownery“ by famous Lithuanian artist Meda Norbutaitė brings together two artistic cycles that rethink the image as a universal language. Using ironic, slightly grotesque forms of the characters in the works, the artist questions the social themes of contemporary society – fears, expectations, jealousy, lack or excess of self-criticism, adaptability or hubris. The exhibition presents not only paintings, but also drawings that turn into architectural volumes, embodying and disembodying a creative process that penetrates experience and incites the forms of bared reality.

The concept of a clown has taken on a bit negative connotation, often meaning someone who is ridiculed or even frighteningly funny. However, in Meda Norbutaitė’s works, this character emerges as a reflection of each one of us, a kind of mime who has no identity but can play countless roles. Choosing humour as a creative basis, the author reflects on the dilemmas of a tense contemporary personality wearing different masks, which sometimes resembles a reckless clown show.

Today, when social media open up almost limitless possibilities of communication, connections and human interactions, and images flood in from all sides, suffocating everyone’s worldview, Meda Norbutaitė’s clownery becomes a kind of a wedge to break free from the restrictions and constraints, and to simply laugh at oneself. The exhibition presents a spectrum of human emotions, allowing us to recognise and awaken the clown in ourselves, who can reflect, open up, criticise, not be afraid, love, play, make mistakes, try again. Characters with recognisable symbols come into the works from childhood, life, the field of art, fairy tales or cartoons. The clowns, monkeys and princesses embodied in the paintings irritate, excite, arouse the lust of the gaze and invite the viewer to discuss the established norms of society and their changes.

The works presented not only challenge social reality, but also provoke a rethinking of the canon, that is, of established tradition. Alongside the Clownade series is its continuation – a recent collection of paintings dedicated to the notion of decanonisation, re-activating and replacing the recognisable with something personal and unexpected.

By participating in the event, you agree that your image may be published on the gallery’s feeds for the purposes of publicising the exhibition.

The exhibition is part of the creative programme of the Lithuanian Artists’ Association and Arka Gallery. The strategic activities of the organisation are funded by the Lithuanian Council for Culture.