BSoD/Mėlynas_Ekranas

Autorius / Artist:Martynas Pekarskas
Kviestinis autorius / Participating artist: Mindaugas Dudėnas
Laikas / Exhibition time: 2024 01 12 – 02 11
Atidarymas / Opening: sausio 12 d., penktadienį, 18 val. | 12th January, Friday, 6 PM

Mieli Žiūrovai,

Paroda Mėlynas Ekranas yra kvietimas aplankyti “Kita Puse” pavadintą Martyno Pekarsko lipdomą pasaulį, bei pažvelgti į Mūsų pusę iš Ten.

Kaip sapnas kiekvienam iš mūsų nuo dienos atskiria dieną
taip Kita Pusė – tarsi tikrovę užliejęs vandenynas,
skalauja krantus kyšančių salų realybės.

Pradžioje buvo Jaunuolis ir Mėlynas kambarys. Vėliau Jaunuolis nušvito, po savęs Akį paliko. Iš akies Redaisas išsirito. Kad [Jaunuolį] pranoktų (jį vienuoliai), išgyventi dykumoj paliko.

Ten Kitoj Pusėj radosi Sodas – Redaiso Pilis, Karalystės Atlasas, Kūrybos Šaltinis.
Nuskynę vaisius dar žalius, aliejų išspaudė, padarė dažus, sudėję iš pasaulio kraštų visų
surinktus pigmentus gražiausius.

-Drobę ištiesę paklausė – ko trūksta?
-Ką nori išvyst?
-Tikrovę

– Pažvelgus į Žinias ištiko šokas.
Tai ką šioj parodoje vadiname “mėlynu ekranu” yra drobėse įklimpusių įspūdžių reportažas.
Kas darosi Žemėje po Saule, Kita Pusė: siunčia paketą pagalbos.

Parodos pavadinimas „Mėlynas Ekranas“ nurodo anglišką terminą „Blue Screen of Death“ (pažod. mėlynas mirties ekranas), reiškiantį kritinę klaidą „Windows“ programinę įrangą naudojančiuose kompiuteriuose. Kritinę situaciją indikuojantis ženklas parodai yra pasirinktas kaip metafora rimtai pažvelgti į globalų poveikį turinčius įvykius, formuojančius niūrų dešimtmečio pradžios portretą. Šis pasaulis apsėda, laikmečio nuotaikos ilgainiui pasiglemžia viską. Kaip apgręžti pasaulį griaunančią žmoniją į Kitą Pusę, kurti žmogiškumą?

Bet kurio žmogaus mirtis nusineša dalelę manęs, kadangi aš priklausau visai žmonijai.

Džonas Donas1572-1631

Prie bendro parodos potyrio rankas prikišo ištikimi bendražygiai, Deinora Rudėnaitė. Atskirą perspektyvą į parodą atneša Mindaugas Dudėnas, kuris sutiko menu sureaguoti į parodos planą ir instaliuoja savo kūriniją.

Trumpa parodos autoriaus biografija

Martynas Pekarskas (g. 1994 Kintai) yra Lietuvos menininkas, kuriantis įvairų vizualųjį meną. Pagrindinis autoriaus kūrybos objektas yra – žmonių santykiai su jų vidiniu, minčių pasauliu. Abipus (realybės ir fantazijos)vaizduose tikrovės ieškantis, skaitmeninio amžiaus dailininkas, Dantiškoje kelionėje sutikti žmogaus esmę. Nuo 2013 metų studijavo ir kūrė Vilniuje, o 2019 metais apsigynus freskos – mozaikos magistrą Vilniaus dailės akademijoje – pradėjo naują etapą savo kūrybiniame cikle, į kurio visumą pažvelgti kviečia ši paroda. Autorius, kurį soc. medijose galima rasti kaip: @Aliejusantdrobės – šioje parodoje, “linijai popieriuje” suteikia savarankišką rolę.

Paroda yra Lietuvos dailininkų sąjungos ir galerijos „Arka” kūrybinės programos dalis. Organizacijos strateginę veiklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Galerija dalyvaus projekte SU-MENĖK, tad vasario mėnesį pakviesime į specialią programą!

Dear Visitors,

The exhibition “Blue Screen” is an invitation to visit the world crafted by Martynas Pekarskas, called “Beyond,” and to look at Our side from There:

Just as our days are being separated by the dreams,
so Beyond – like an ocean overlaying truth,
washes the shores of protruding islands of reality.

In the beginning, there was the Youth and the Blue Room.
Afterwards, the Youth enlightened, leaving an Eye behind. The Monada Redais hatched from the Eye. To surpass [the Youth], he was left to survive in the desert (by the monks).

There, in the Beyond, the Garden appeared – Castle of the Monada Redais, the Kingdom’s Atlas, the Well of Creativity.

After picking the still-green fruits, they pressed oil, made paints, combining the most beautiful pigments from all corners of the world.

Stretching the canvas, they asked – what is missing?
-What do you want to see?
-Reality

A shock struck while looking at the news.
What we call the ‘Blue Screen of Death’ in this exhibition is a canvas-embedded report of impressions.
What happens on Earth under the Sun; Beyond: sending a package of aid.

The exhibition’s title “Mėlynas Ekranas” derives from the English term “Blue Screen of Death,” signifying a critical error in computers using the “Windows” operating system. The symbol indicating a critical situation has been chosen as a metaphor to seriously contemplate events that shape the gloomy portrait of the beginning of the decade. This world is haunted; the moods of the era gradually soak everything. How to reverse destructive humanity, towards creating humanness?

Any man`s death diminishes me, because I am involved in mankind

John Donne1572-1631

Good fellows, Deinora Rudėnaitė, lent a helping hand to the overall spirit of the exhibition. Mindaugas Dudėnas brings a separate perspective to the exhibition, having agreed to react to the exhibition plan through his art and installing his creation.

Short biography of the exhibition author:

Martynas Pekarskas, born in 1994 in Kintai, is a Lithuanian artist who explores various forms of visual art. The central theme of the author’s creative work revolves around the relationships between individuals and their internal world of thoughts. In his quest as a digital-age artist seeking reality in images that blend both reality and fantasy, he embarks on a journey akin to Dante Alighieri’s to encounter the essence of humanness. Since 2013, he has been studying and creating art in Vilnius. In 2019, after obtaining a master’s degree in fresco-mosaic at Vilnius Academy of Arts, he initiated a new phase in his creative cycle, inviting viewers to explore its entirety through this exhibition. Accessible on social media as @Aliejusantdrobės (oil on canvas), the author assigns an independent role to “the line on paper” in this exhibition.

The exhibition is part of the creative program of the Lithuanian Artists’ Association and “Arka” Gallery. The organization’s strategic activities are funded by the Lithuanian Council for Culture.

The gallery will take part in the SU-MENĖK project, so in February we will invite you to a special program!