BAIMĖS UŽKALBĖJIMAS | THE SPELL OF FEAR

Autorė | Artist:Agnė Šemberaitė
Dizainas | Graphic design: Lukas Stanionis
Laikas | Exhibition time:2024 05 03 – 06 01
Atidarymas | Opening: gegužės 3 d., penktadienį, 18-21 val. | 28th March, Thursday, 6-9 PM

Skulptūrinėje keramikos meno instaliacijoje pasitinka zoomorfinius kūnus įgavę hibridiniai personažai, apvarvėjusiais ar žvilgančiais paviršiais it vaizdiniais kerais nukreipdami į mitologinį, pasakišką, liminalų pasaulį. Kurdama siurrealius, sapniškus ir vizualiai trapius figūratyvus, menininkė budina žiūrovo vaizduotę, sukeldama perviršinį patyrimą, aktyvuodama jusles netikėtumui. Vabzdžius primenantys „kentaurai“ užsiaugina svetimas galūnes, paukščių kaukoles, spokso į mus šaltu žvilgsniu, neriasi ne tik iš savo kiautų, bet ir iš augalų, žmogaus organų, tampančių jų užimomis terpėmis, ir pranyksta gyvybe knibždančioje prieblandoje.

Įtampą čia kuria ne tik bauginančius gyvius referuojančios struktūros, pritemdytoje erdvėje būdraujančios įėjusio žiūrovo, bet ir ekspoziciją apgaubiantis garsinis fonas (muzikos autorė Migloko), kuris neįkyriai sustiprina čirpesiais, šnabždėjimais ir burtais įkrautą aplinkos pajautą. Vabzdžiai, rodos, tyko, šnara, sėlina, kol galiausiai užklumpa žvilgsnį mimikriškai užkalbėtais meno pavidalais.

Užkalbėjimas čia veikia kaip tam tikra šamaniška apeiga, tarsi metodas susitikti su savo baimėmis, kurios, nuolat dirginamos grėsmingos tikrovės, į dienos šviesą iškelia kiekvieno mūsų pasąmonėje tūnančius praeities fantomus. Pamėkliški būtybių šešėliai išryškinami kaip efemeriškas ir nykstantis nūdienos rebusas, skirtas prisijaukinti beatodairiškai krinkantį pasaulį.

Dažnai stebuklingu nakties virsmo aušra metu įvykstanti metamorfozė, semantinį parodos krūvį susieja su keramikos technologiniais aspektais – užkalbėdama medžiagą, Šemberaitė meta burtą, kol pereidama visas gamtos stichijas, besitransformuojanti ir kintanti materija tampa stingdančios dabarties metafora. Parodos veikėjai tarsi atspindi tvyrančias visuomenės neurozes, nerimą, baimes, įtampas. Jie simbolizuoja tiek asmenines, tiek kolektyvines patirtis, būtinybę gintis ir saugumo siekį, perteikiamus per vabzdžio kūniškumą, dažnai signalizuojantį pavojų, atstumą, atsitraukimą. Tokiu būdu kamerinė galerijos „Arka“ erdvė (III a.) tampa priebėga susidurti su mūsų pačiu egzistenciniu laikinumu.

Paroda yra Lietuvos dailininkų sąjungos ir galerijos „Arka” kūrybinės programos dalis. Organizacijos strateginę veiklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Renginio metu gali būti fotografuojama ir filmuojama. Dalyvaudami renginyje jūs sutinkate, kad jūsų atvaizdas gali būti publikuojamas galerijos sklaidos kanalais parodos viešinimo tikslais.

The sculptural ceramic art installation welcomes hybrid characters with zoomorphic bodies, using their charred or shimmering surfaces as if they were figurative spells, and guiding them into a mythological, fairy-tale, liminal world. By creating surreal, dreamlike and visually fragile figures, the artist awakens the viewer’s imagination, evoking an over-the-top experience, activating the senses for the unexpected. The insect-like „centaurs“ grow alien limbs, bird skulls, stare at us with a cold gaze, dive not only out of their shells, but also out of the plants and human organs that become their occupied media, and disappear into the twilight, teeming with life.

The tension here is created not only by the structures referring to frightening creatures, which are present in the darkened space, but also by the sonic background that envelops the exhibition (music by Migloko), which unobtrusively enhances the sense of the environment charged with chirps, whispers and spells. Insects seem to lurk, sniff, glower, before finally catching the eye in mimically enchanted art forms.

The spell here functions as a kind of shamanic rite, a method of facing one’s fears, which, constantly irritated by the threatening reality, bring to light the phantoms of the past that lurk in each of our subconscious minds. The shadows of the creatures are highlighted as an ephemeral and vanishing rebus of the present day, designed to tame a world that is recklessly falling apart.

The metamorphosis, which often occurs during the magical transformation of night into a dawn, links the semantic charge of the exhibition to the technological aspects of ceramics – by enchanting the material, Šemberaitė casts a spell, while passing through all the elements of nature, the transforming and changing matter becomes a metaphor of the stiffening present. The characters in the exhibition seem to reflect the neuroses, anxieties, fears and tensions of society. They symbolise both personal and collective experiences, the need to defend oneself and the quest for security, conveyed through the insect’s corporeality, which often signals danger, distance and retreat. In this way, the chamber space of the Arka gallery (3rd floor) becomes a shelter to confront our own existential transience.

The exhibition is part of the creative programme of the Lithuanian Artists’ Association and Arka Gallery. The strategic activities of the organization are funded by the Lithuanian Council for Culture.

Photography and filming may take place during the event. By participating in the event, you agree that your image may be published on the Gallery’s distribution channels for the purposes of publicizing the exhibition.