2014 m. vasario 18 – kovo 11 d.

CHRISTIAN NARKIEWICZ-LAINE

(JAV, Suomija, Lietuva)

IMPERATORIAUS LAIVYNAS DEGA

Instaliacija, video, fotografija

 

----------------------------------------------------------------------------

 

February 18 – March 11, 2014

CHRISTIAN NARKIEWICZ-LAINE

(USA, Finland, Lithuania)

THE EMPEROR’S FLEET IS BURNING

 

CHRISTIAN NARKIEWICZ-LAINE

 

Paskutinis suomių-lietuvių kilmės menininko ir poeto Christian Narkiewicz-Laine poetinis ir konceptualus darbas yra romantinė instaliacija, atkuriantis menamą 1514 m. įvykį, kuomet poetas Romos Imperatoriaus Maksimiliano I (1459-1519) buvo siųstas į epinę kelionę ištirti ir įsisavinti naujai atrastas Centrinės ir Pietų Amerikos teritorijas. Ši kelionė – paties poeto aprašyta trumpa istorija “Tragiška laimės ir likimo kronika”, kuri baigiasi imperatoriaus laivyno gaisru Pietų Karibų salos Jukatano pakrantėje.

Globojama Suomijos Ambasados Vilniuje, paroda “Imperatoriaus laivynas dega” atsidaro vasario 18 d, antradienį, ARKOS galerijoje (Aušros vartų g. 7 LT-01304 Vilnius) Tarptautinės Vilniaus knygų mugės metu ir tęsis iki kovo 11 d.

Christian Narkiewicz-Laine yra laikomas vienu įtakingiausių Skandinavijos poetų pastaraisiais dešimtmečiais ir vienu lyderiaujančių Suomijos konceptualaus is šiuolaikinio meno kūrėjų. Taip pat jis yra Lietuvos pilietis ir didikų Narkevičių-Kacucevičių (Narkiewicz-Kacuiciewicz) ir Radvilų (Radziwiłł) šeimų, kilusių iš Kražių, palikuonis iš motinos pusės. Savo laiką dabar jis dalina tarp Europos ir Jungtinių Amerikos Valstijų ir dirba pagrinde Galenos mieste, Ilinojaus valstijoje, prie Misisipės upės krantų.

„IMPERATORIAUS LAIVYNAS DEGA“ buvo įkvėptas didžių XVIII - XIX a. karinio jūrų laivyno tapybos šedevrų, o svarbiausia - rusų tapytojo Ivano Aivazovskio (Ivan Aivazovsky) darbų, iš kurių menininkas pastaruoju metu sėmėsi savo įkvėpimo. I. Aivazovskis tapė vienas labiausiai garbinamų, ikoniškų ir nuožmiausių jūrų mūšių scenų, kuriose vaizduojami sunkūs bombardavimai ir sprogimai ir rusų bei turkų flotilių laivai, degantys naktyje. Tapytojas fiksavo chaosą, ugnį ir dūmus, užpildančius dangų, visaapimantį naikinimą, kur šūviai, apšviečiantys laivų bures ir vėliavas, atsispindi jūroje. Panašiai ir Narkiewicz-Laine, savo 5 dienų instaliacijos metu 2013 m. spalį Misisipės upėje konceptualiai atkartojo kelias I. Aivazovskio pavaizduoto mūšio scenas, naudodamas Ispanų galiono laivų prototipus.

Menininkas atliko instaliacijos foto/video dokumentaciją, kuri ir bus pristatyta Arkos galerijoje parodos metu, lydima katalogo su fotografijomis ir pasakojimo tekstu. Pastarajame imperatoriaus kartografas (pats menininkas-poetas) kelia bures iš Europos į Naująjį Pasaulį ir per neatrastus Amazonės tyrus lydi ispanus legendomis apipinto Opiros arba El Dorado miesto ieškojimuose. Poetas aprašo kelionės sunkumus ir ispanų žiaurumą; jų armijas ir misionierius, geidžiančius ir besivaikančius aukso, ko pasekmė - prievartavimai, plėšikavimas, godumas ir mirtis. Poetas rašo: “Visos mūsų atrastos teritorijos ispanų buvo pažymėtos kraujo ir masinių skerdynių”. Galiausiai, pasiglemžę taip ieškotus pirmykščių amerikiečių karalystės lobius, konkistadorai pagaliau sugrįžta į savo laivus. Kyla keli maištai ir ekspedicijos pabaigoje poetas atsiduria atskirtas valtyje už borto su kitais sukilėliais Atlanto vandenyno Pietuose. Prisišvartavusius Jukatano pakrantės saloje be vandens ir maisto atsargų, juos užpuola piratai ir visa jų ispaniška flotilė sunaikinama. Čia poetas rašo apie fortūnos ir likimo ironiją, kuomet ispanų užkariautojai patys tampa užkariauti, o jų pagrobti lobiai atsiduria piratų rankose arba yra amžiams prarasti jūroje. Štai kaip menininkas-poetas apibendrina gyvenimo fortūnos ir likimo siekimą: “Mūsų apsigyventa žemė yra klaida; viskas, kas mus supa, yra iškreiptas jos veidmainystės šešėlis.”

Menininkui-poetui Imperatoriaus degantis laivynas tampa gyvenimo sugriautų svajonių ir žlugusių siekių metafora. Kaip konceptualaus menininko, Narkiewicz-Laine darbai dažnai yra socio-politiniai komentarai, dažniausiai įsiveliantys į karštą politinę-socialinę kontraversiją ir debatus. Jis sulieja skirtumą tarp rašyto ar išsakyto žodžio ir grynos vizualinės reprezentacijos. Dažnai perteikti alternatyvią poetinę reikšmę jis vartoja žodžius kaip piktogramas arba ideogramas. Tokiu būdu mediumas iš tiesų yra žinia. Pasak menininko, “Piktogramomis dažnai peržengiamos kalbų ribos; tai kalba, kuria efektyviai galima komunikuoti su visais, nepaisant skirtingų kalbų ar kalbų šeimų. Iš esmės, į poeziją ir vizualiuosius menus aš žiūriu kaip į vieną.”

Savo naujoje knygoje “ŽIEDAI APLINK SATURNĄ” poetas leidžiasi į metafizinį dialogą su visata, ieškodamas išminties regis beribiame, bet tuo pat metu ir bevaisiame kosmose, naudodamas Labirintą, kaip laiko ir erdvės mįslę. Taip pat jis nagrinėja universalaus atsitiktinumo, pastangų dėjimo, abejojimo savimi, beprotybės, meilės, gyvenimo, svajonių, dieviškumo bei žmogaus nesibaigiančio siekimo rasti pagrindinę reikšmę temas.

Atskirose „ŽIEDŲ APLINK SATURNĄ“ poemose atsispindi ilgos skandinaviškos žiemos, sezonų ritmas, apčiuopiamas atmosferinis gamtos grožis, gyvenimas Graikijos saloje, paslaptis ir stebuklas, glūdintys po kasdienybės rutina – savybės, dažnai suteikiančios jo poemoms gilią dvasinę dimensiją. Kūrinys savo impulsyviais ar skausmingais momentais atskleidžia skaidrią inteligenciją ir intelektualinį nušvitimą, pripildytą kritinės, giliai asmeninės meditacijos.

Paroda “IMPERATORIAUS LAIVYNAS DEGA“ pristatoma LDS Galerijoje ARKA Tarptautinės Vilniaus Knygų Mugės metu, kur vyks naujos menininko poezijos knygos “ŽIEDAI APLINK SATURNĄ” pristatymas. Parodą vėliau yra numatyta pervežti ir eksponuoti galerijose įvairiose Europos šalyse 2014 m.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

The latest poetic and conceptual work by the Finnish-Lithuanian artist and poet, Christian Narkiewicz-Laine, is a romantic installation that recalls a fictional event that took place in the year, 1514, when the poet was sent by the Holy Roman Emperor, Maximilion I (1459-1519), on an epic journey to chart and record the newly discovered territories of Central and South America. That journey is penned in a short story authored by the poet, A Tragic Chronicle of Fortune and Destiny, which ends with the burning of the Emperor’s Imperial fleet off a South Carribean island along the Yucatán Coast.

Under the auspices of the Embassy of Finland in Vilnius, The Emperor’s Fleet is Burning opens at ARKA Gallery (Aušros Vartų Str. 7 LT-01304 Vilnius) on Tuesday, February 18 during The International Vilnius Book Fair and continues through March 11. Narkiewicz-Laine is considered to be one of the “most influential new Scandinavian poets of recent decades” and one of Finland’s leading conceptual and contemporary artists. He is also a citizen of Lithuania and the descendant on his mother’s side from the noble Narkiewicz-Kacuiciewicz and Radziwiłł families with origins from Kražiai. He presently divides his time between Europe and the United States and works mostly in the town of Galena, Illinois, alongside the Mississippi River, where he gathers most of his inspiration.

The Emperor’s Fleet is Burning was inspired by the great naval ship masterpiece paintings of the 18th and 19th centuries, most notably the work of the Russian painter, Ivan Aivazovsky from where the artist garnered most of his current inspiration.

Aivazovsky painted some of the most revered, iconic, and fierce marine battle scenes that depicted heavy bombardments and explosions where gigantic Russian and Turkish fleet ships burned into the night. Alvazovsky captured the chaos, fire, and destruction of smoke filling the skies and where gunfire is reflected in the sea lluminating the sails of the ships and their flags. Likewise, Narkiewicz-Laine conceptionally re-enacted several of Aivazovsky’s battle scenes using proto-types of Spanish galleon ships during five days of installation during the month of October, 2013 on the Mississippi River.

The artist documented that installation with video and photography, which is presented at Arka Gallery. The exhibition is accompanied by a catalogue with photographs and the text of the story. In the story, the Emperor’s cartographer (the artist-poet) sets sail from Europe to the New World and accompanies the Spaniards through the unchartered wilderness of the Amazon in search of the fabled city of Ophir or El Dorado. The poets writes about the hardship of the voyage and the atrocities of the Spanish; their armies and missionaries in their lust and pursuit of gold. Rape, pillage, greed, and death ensue. The poet writes: “Every district we encountered was marked by the progress of the Spanish in blood and mass slaughter.”

When finally seizing the sought-after treasures of the Mesoamerican kingdoms, the Conquistadors finally retreat back to their ships. Several mutinies ensue; and for the remainder of the expedition, the poet finds himself cast adrift with the insurrectionists in the South Atlantic and now part of the mutiny. When landing off an island on the Yucatán Coastline in pursuit of fresh water and supplies, the mutinied sailors and militia are attacked by pirates and their entire Spanish flotilla is destroyed.

Here the poet writes about the ironies of Fortune and Destiny, where the Spanish “conquerors become the conquered” and their stolen fortune landing in the hands of pirates or lost forever in the abandoned sea.

The artist-poet summaries life’s quest for Fortune and Destiny as: “The earth we inhabit is a mistake; everything around us is an oblique shadow of its hypocrisy.”

For the artist-poet, the Emperor’s burning fleet becomes a metaphor of life’s ruined dreams and its failed aspirations. As a conceptionalist artist, Narkiewicz-Laine’s work is often socio-political commentary and most times embroiled in heated political and social controversy and debate. He blurs the distinction of the written or spoken word and pure visual representation. Often, he uses words as pictograms or ideograms to convey alternative poetic meaning. In this sense, the medium is really the message. According to the artist, “Pictographs often transcend languages in that they can communicate to speakers of a number of tongues and language families equally effectively. In essence, I view poetry and the visual arts as one.”

The Emperor’s Fleet is Burning is presented at ARKA Gallery during the International Vilnius Book Fair, where the artist-poet launches his new book of poetry: Rings Around Saturn.

In his new book, the poet engages in a metaphysical dialogue with the universe, searching for wisdom in a seemingly infinite, but fruitless cosmos while using the Labyrinth as a riddle for time and space. He also examines the themes of universal randomness, struggle, self-doubt, madness, love, life, dreams, the Divine, and man’s endless pursuit to find an ultimate meaning.

In Rings Around Saturn, his poems capture the long Scandinavian winters, the rhythm of the seasons and the palpable, atmospheric beauty of nature, life on a Greek island, and sense of mystery and wonder underlying the routine of everyday life, a quality which often gives his poems a profound spiritual dimension.

The work, in its impulsive or anguished moments, reveals a lucid intelligence and intellectual enlightenment that pervades and sustains critical, profoundly personal meditation.

The Emperor’s Fleet is Burning is scheduled to travel throughout Europe in 2014.